26 مِهر

تنگ 

شده دلم 

گم میشم هرشب

تو خیابونا

حال من گِریَس

پشت فرمونا

:))) 

یِ روزی به یِ جایی میرسم کِ

وقتی دیدم دلم گرفته 

سوییچ و برمیدارم و 

میزنم به جاده :))

شمال ترجیها!

اگه دلم خواس

یکیم انتخاب میکنم کنارم 

ولی قول میدم :))

کِ به اونجا برسم

 


منبع این نوشته : منبع